Opći uvjeti

Liberty Hotel i Liberty Plaza Hotel (Prudentia d.o.o.) pružaju hotelsko-ugostiteljske usluge sukladno Općim uvjetima korištenja usluge, a prema potvrdi i specifikaciji svake pojedine rezervacije. Prudentia d.o.o ne odgovara za okolnosti izvan naše kontrole kao što su ratovi, terorizam, pobune i nemiri, štrajkovi, prirodne katastrofe i elementarne nepogode, epidemije, zabrane, restrikcije od strane lokalne uprave itd.

Rezervacije i način plaćanja

Upiti i rezervacije prihvaćaju se preko naših web stranica, elektronskom poštom ili osobno na recepciji našeg hotela. Rezervacijom kapaciteta preko ovih web stranica, korisnik izjavljuje da prihvaća ove Opće uvjete korištenja usluga u cijelosti. Sve navedeno u daljnjem tekstu na taj način postaje obvezujuće kako za korisnika usluge tako i za Liberty Hotel i Liberty Plaza Hotel. Prilikom rezerviranja kapaciteta korisnik usluge je obvezan pružiti sve tražene podatke. Da bi se rezervacija smatrala valjanom korisnik usluge mora uplatiti depozit ili dati broj važeće kreditne kartice kao garanciju rezervacije. Razlika se plaća na recepciji hotela prije odlaska gosta. Sve rezervacije preko internetskog rezervacijskog sustava se smatraju važećima tek po potvrdi rezervacije od strane centralnog ureda prodaje Liberty hotela. Rezervacija se može potvrditi putem e-maila. Obavijest/potvrda rezervacije se mora predočiti recepciji prilikom dolaska u hotel.

Boravišna pristojba

Sukladno propisima koji reguliraju plaćanje boravišne pristojbe, korisnik usluge je obvezan platiti boravišnu pristojbu prilikom plaćanja smještaja u hotelu. Iznos turističke pristojbe u Republici Hrvatskoj varira sukladno sezoni i odredištu u koje putujete. Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu dok djeca od 12 do 18 godina imaju 50% popusta. Iznos boravišne pristojbe plaća se prilikom plaćanja ostatka troška za rezervaciju. Iznos plaćene boravišne pristojbe, jasno je istaknut na računu koji se izdaje korisniku prilikom obračuna i plaćanja usluge.

Cijene usluga

Cijena usluge predstavlja iznos po osobi/noći ili po sobi/noći – kako je istaknuto u cjeniku usluga. Dodatne usluge nisu uključene u cijenu i korisnik ih dodatno plaća. Dodatne usluge trebaju biti posebno naručene prilikom rezervacije. Liberty hotel i Liberty Plaza hotel pridržavaju pravo izmijeniti cijene usluga u svako vrijeme. Korisnicima koji su uplatili depozit ili pružili prihvatljivu garanciju rezervacije, Liberty hoteli garantiraju cijene koje su bile na snazi kada je rezervacija napravljena.

Kategorizacija i opis usluga

Objekti i smještajne jedinice u sklopu Liberty hotela su kategorizirane od strane ovlaštenih tijela Ministarstva turizma Republike Hrvatske, sukladno važećim zakonskim propisima.

Pravo Liberty hotela na izmjene i otkaz rezervacija

Liberty Hotel i Liberty Plaza Hotel pridržavaju pravo u svakom trenutku izmijeniti rezervaciju ili način pružanja usluga, ako se pojave okolnosti koje su izvan naše kontrole, koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili odgoditi. Potvrđena smještajna jedinica se može zamijeniti smještajnom jedinicom iste ili više kategorije uz zadržavanje iste cijene koja je bila važeća u vrijeme potvrde rezervacije te pravovremeno informiranje gosta o promjeni. U slučajevima kada zamjenski smještaj nije moguće pronaći, a rezervacija je plaćena unaprijed, Liberty hoteli pridržavaju pravo otkazati rezervaciju te izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog iznosa.

Pravo korisnika usluge na izmjene i otkaz rezervacije

Ukoliko korisnik usluge želi izmijeniti ili otkazati rezervaciju, isto mora učiniti u pisanoj formi (putem elektronske pošte). U slučaju otkaza rezervacije ili nepojavljivanja primjenjuju se sljedeći otkazni uvjeti i rokovi:

– za rezervacije otkazane unutar 7 dana prije dana početka korištenja usluge, Liberty Hotel i Liberty Plaza Hotel zadržavaju pravo teretiti gosta/e za iznos u visini od 30% ukupnog iznosa rezervacije

– u slučaju nepojavljivanja korisnika usluge na dan početka korištenja usluge, kao i za otkaze u tijeku korištenja usluge, Liberty Hotel i Liberty Plaza Hotel zadržavaju pravo teretiti gosta/e za cjelokupni iznos rezervacije;

– u slučaju okolnosti koje su izvan njihove kontrole, medicinskih ili drugih opravdanih razloga, korisnici usluge su dužni dostaviti dokaz o opravdanosti otkaza/izmjene rezervacije.

Obveze Liberty Hotela i Liberty Plaza hotela prema korisniku usluge

Obveza Liberty Hotela i Liberty Plaza Hotela je stalna briga o kvaliteti pružene usluge, sukladno zakonskim propisima, pravilima struke, te općeprihvaćenim uzancama i običajima u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti. Liberty Hotel i Liberty Plaza Hotel će nastojati preuzete obveze ispunjavati u cijelosti, osim ako dođe do okolnosti koje su izvan naše kontrole.

Obveze korisnika usluge

Korisnik usluge je obvezan pribaviti i posjedovati svu potrebnu osobnu dokumentaciju, potrebnu prilikom dolaska i odlaska iz smještajnih jedinica Liberty Hotela i Liberty Plaza Hotela. Korisnik usluge je dužan pridržavati se kućnog reda koji je propisan za svaki pojedini smještajni objekt u sastavu Liberty Hotela i Liberty Plaza Hotela. Korisnik usluge je dužan prije dolaska provjeriti režim viza između Republike Hrvatske i zemlje iz koje dolazi, te provjeriti je li potreban kakav dodatni putni dokument za njegov ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj.

Prijava i odjava, raspoloživost smještajnih jedinica

Liberty Hotel i Liberty Plaza Hotel se obvezuju staviti na raspolaganje korisniku usluge rezerviranu smještajnu jedinicu na dan početka korištenja usluge najkasnije do 15:00 sati. Korisnik usluge je dužan na dan odlaska staviti Liberty Hotelu i Liberty Plaza Hotelu na raspolaganje smještajnu jedinicu slobodnu od stvari i osoba najkasnije do 10:00 sati, a račun mora biti plaćen do 09:30 sati. Ukoliko korisnik usluge, na dan odlaska, ne isprazni smještajnu jedinicu do 10:00 sati Liberty Hotel i Liberty Plaza Hotel pridržavaju pravo naplatiti dodatnu uslugu.

Prtljaga

Liberty Hotel i Liberty Plaza Hotel ne odgovaraju za oštećenje, uništenje, gubitak ili krađu prtljage osobnih stvari ili stvari od vrijednosti, ukoliko su se iste nalazile u javno dostupnim ili zajedničkim prostorima. Oštećenje, gubitak ili krađa stvari mora se bez odlaganja prijaviti recepciji i lokalnoj nadležnoj postaji policije.

Korištenje materijala s web stranice Liberty Hotela

Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranice Liberty Hotel., pojedinačnih elemenata stranice, dizajna logotipa Liberty Hotela i Liberty Plaza Hotela, bez izričitog pisanog odobrenja istih. Osim u slučaju drukčijeg sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Sudska nadležnost

Svi sporovi ili nesuglasice rješavat će se dogovorno na način prihvatljiv za obje strane, a ukoliko se ne može doći do rješenja, prihvaća se nadležnost suda u Novalji.